پرسش های مطرح شده پیرامون ردیف موسیقی و اطلاعات عمومی موسیقی ایران است. برای پاسخ به پرسش ها شما باید حداقل یک یا دو ستگاه از یک ردیف معتبر را نواخته باشید،

منابع دیگر:

  • نظری به موسیقی ، روح اله خالقی
  • سرگذشت موسیقی ایران، روح اله خالقی
  • بنیان های نطری موسیقی ایران، هومان اسعدی ، حسین علیزاده، ساسان فاطمی
  • تئوری موسیقی، مصطفی پور تراب، پرویز منصوری
  • و …

 

شروع کنید