پرسش های طرح شده در این ازمون درباره تئوری موسیقی کلاسیک است که منابع آنها در دسرس شما هست.

  • اطلاعات عمومی موسیقی
  • تاریخ موسیقی
  • تئوری موسیقی

 

شروع کنید