پرسش های مطرح شده پیرامون شناخت سازها سنتی ایران است، محدوده اجرایی، امکانات و سازندگان آنها است.

 

شروع کنید